fbpx
Skip to content

Witamy Cię w Talenti – Platformie, która wspiera kobiety w procesie rekrutacji oraz łączy kandydatki z pracodawcami. Dlaczego regulamin jest na portalu mamopracuj.pl? Bo nasza Fundacja jest właścicielem marki Talenti.

Poniżej zamieszczamy Regulamin. Chcemy, abyś wiedziała  jak działa Platforma, jak możemy Cię wesprzeć, oraz w jakich celach i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane osobowe. Dla nas to podstawa legalnego funkcjonowania w internecie. Dlatego prosimy zapoznaj się z tym dokumentem. Jego akceptacja będzie warunkiem skorzystania z naszego wsparcia, którym chcemy się z Tobą podzielić.

Staraliśmy się pisać dokumenty językiem zrozumiałym, jeśli jednak będziesz mieć jakiekolwiek pytania zapraszamy do kontaktu.

To co zaczynamy?

Celem Platformy jest dostarczenie Ci ofert pracy, które w jak najbliższym stopniu będą spełniać Twoje oczekiwania. Będą dostosowane do Twojego wykształcenia, doświadczenia, do tych informacji, które zechcesz nam przekazać wypełniając formularz rekrutacyjny. Nazwaliśmy go Twoją Ścieżką Kariery. Aby tak się stało konieczne jest założenie konta w Serwisie. Wówczas wypełniony formularz będziemy mogli przedstawić potencjalnemu pracodawcy. Jeśli w danej chwili nie będziemy mieli dla Ciebie odpowiednich ofert, nic straconego. Posiadając konto w naszym serwisie znajdziesz wskazówki, porady jak przygotować się na rozmowę rekrutacyjną. Zapewniamy Cię, że ten czas nie będzie stracony. Jednocześnie zakładając konto, będziesz na bieżąco informowana o statusie poszukiwań dla Ciebie pracy.

Pamiętaj, jesteśmy tu dla Ciebie.

Zespół Talenti

Regulamin korzystania z  Platformy Talenti.pl

Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług za pośrednictwem Platformy Talenti.pl (dalej: „Talenti.pl”) prowadzonej przez Talenti sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-554), ul. Zamknięta 10 lok 1.5, spółka w organizacji

§ 1. Definicje

Usługodawca – to my, którzy prowadzimy platformę internetową Talenti.pl i świadczymy Usługi za pośrednictwem platformy Talenti.pl na zasadach określonych w Regulaminie tj. Talenti sp. z o.o. w organizacji z siedzibą w Krakowie (30-554), ul. Zamknięta 10 lok 1.5

Talenti.pl/ Serwis internetowy/ Serwis – platforma internetowa w domenie talenti.pl, w ramach której świadczymy określone Usługi.

Usługi – wszelkie usługi świadczone przez Usługodawcę drogą elektroniczną, których celem jest wsparcie Użytkowniczek w procesie poszukiwania pracy, określone w § 5 Regulaminu.

Użytkowniczka / Kandydatka – osoba fizyczna poszukująca pracy (kandydatka), pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, (także która może prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą), która dokonała Rejestracji w Serwisie i korzysta z Usług świadczonych w ramach Serwisu.

Gość –  użytkownik internetu, każda osoba odwiedzająca Serwis, nie posiadająca Konta w Serwisie, mogąca przeglądać strony Serwisu.

Pracodawca – podmiot, który przekazał nam jako Usługodawcy ofertę pracy, celem przedstawienia jej wybranej Użytkowniczce Serwisu, w odpowiedzi na otrzymane zgłoszenie w ramach formularza rekrutacyjnego Twoja Ścieżka Kariery.

Rejestracja –  procedura zakładania Konta.

Konto Użytkowniczki / Kandydatki– to zbiór zasobów, w którym gromadzone są informacje o Użytkowniczce i jej działaniach w ramach Serwisu, umożliwiający świadczenie na jej rzecz Usług. Użytkowniczka może wykorzystywać Konto do zarządzania Usługami.

Twoja Ścieżka Kariery – jest to elektroniczny formularz rekrutacyjny wypełniany przez Użytkowniczkę zawierający jej  dane osobowe, a także informacje dotyczące przebiegu kariery zawodowej (doświadczenia), historii edukacji (wykształcenia), umiejętności, oczekiwań w zakresie przyszłej pracy – pozwalający nam jako Usługodawcy przedstawić Użytkowniczce oferty pracy dopasowane do treści wskazanych w formularzu.

Treści – wszelkie zamieszczone w Serwisie informacje, dane, materiały, oznaczenia, grafiki, artykuły, loga, nazwy, znaki, symbole, opisy i zdjęcia, schematy, algorytmy niezależnie od ich charakteru, formatu i sposobu zapisu lub przedstawienia.

Trwały nośnik – to materiał lub narzędzie umożliwiające Użytkowniczce przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niej, w taki sposób, aby umożliwić dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.

Regulamin – niniejszy dokument.

§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy dokument jest regulaminem w rozumieniu art. 8 ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną w zakresie w jakim Usługi na rzecz Użytkowniczki wykonywane są drogą elektroniczną.
 2. Użytkowniczka zobowiązana jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem i przestrzegania postanowień Regulaminu.
 3. Usługodawca udostępnia Użytkowniczce nieodpłatnie na platformie Talenti.pl Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie Usług. Jednocześnie Użytkowniczka otrzymuje Regulamin na Trwałym nośniku wraz z linkiem aktywacyjnym Konto, na adres e-mail podany podczas Rejestracji.

§ 3. Warunki techniczne korzystania z Serwisu

 1. Korzystanie z Talenti.pl wymaga dysponowania przez Użytkowniczkę systemem teleinformatycznym spełniającym co najmniej następujące wymagania techniczne:
 2. dostęp do sieci Internet;
 3. możliwość korzystania ze standardowej przeglądarki internetowej, której ustawienia, w przypadku zamiaru korzystania ze strony szyfrowanej przy korzystaniu z Serwisu, powinny umożliwiać obsługę połączenia szyfrowanego;
 4. posiadanie dostępu do skonfigurowanej poczty elektronicznej;
 5. Usługodawca nie zapewnia warunków technicznych wskazanych w ust. 1 powyżej. Użytkowniczka ponosi wszelkie koszty związane z zapewnieniem warunków technicznych, w szczególności koszty związane z dostępem do sieci Internet. Ponadto, Użytkowniczka w celu zapewnienia bezpieczeństwa swojego sprzętu oraz danych powinna stosować odpowiednie środki techniczne i organizacyjne.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikacji świadczonych Usług oraz sposobu działania Serwisu poprzez zmianę Regulaminu o której mowa w Postanowieniach końcowych Regulaminu § 9 ust. 2 lit. b.
 7. Usługodawca ma prawo do dokonywania przerw w dostępie do Serwisu w celu przeprowadzenia prac modernizacyjnych Serwisu, przerw koniecznych do rozbudowy, usuwania ewentualnych awarii, innych zdarzeń losowych. W przypadku awarii i innych zdarzeń uniemożliwiających korzystanie z Serwisu, określonych Usług, funkcjonalności Usługodawca podejmuje wszelkie działania zmierzające do naprawienia takiej awarii, czy zakłócenia.
 8. Usługodawca może odmówić świadczenia Usług, jeśli Użytkowniczka narusza Regulamin.
 9. Usługodawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, aby przerwy w funkcjonowaniu Serwisu były przeprowadzane w czasie najmniej uciążliwym dla Użytkowniczek.

§ 4. Warunki świadczenia Usług w ramach Serwisu

 1. Warunkiem korzystania ze wszystkich dostępnych funkcjonalności Serwisu w ramach Talenti.pl jest założenie Konta w Serwisie.
 2. Dokonując Rejestracji w Serwisie Użytkowniczka potwierdza, że zapoznała się z Regulaminem, Polityką prywatności i wyraża zgodę na brzmienie dokumentów i dobrowolnie korzysta z Serwisu.
 3. Umowa o świadczenie Usług jest zawierana pomiędzy Użytkowniczką a Usługodawcą z chwilą otrzymania przez Użytkowniczkę dostępu do utworzonego Konta i może być rozwiązana przez którąkolwiek ze stron.
 4. Przedmiotem zawarcia umowy między Usługodawcą a Użytkowniczką, są Usługi określone w niniejszym Regulaminie. Użytkowniczka otrzymuje dostęp do utworzonego dla niej Konta, z którego może korzystać w ramach Serwisu po podaniu zgłoszonego podczas Rejestracji adresu e-mail oraz hasła (logowanie).
 5. Użytkowniczka może dokonać Rejestracji i logować się do Serwisu korzystając z nazwy (loginu) i hasła dostępu w innych serwisach internetowych (Google, Facebook Connect etc.) które udostępniają taką możliwość i zostały funkcjonalnie powiązane z Talenti.pl. Przekazane i gromadzone w taki sposób dane są traktowane jak dane zgłoszone przez Użytkowniczkę do rejestracji w Serwisie.
 6. Użytkowniczka odpowiada za wskazywanie danych niepełnych, nieaktualnych bądź nieprawdziwych bądź brak stosownych aktualizacji swoich danych.
 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie Usług będące wynikiem podania przez Użytkowniczkę informacji nieprawdziwych, niepełnych lub nieaktualnych.
 8. Użytkowniczce nie wolno udostępniać innym osobom możliwości korzystania z Konta, w tym ujawniać hasła służącego dostępowi do Konta i ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek takiego ujawnienia. Użytkowniczka zobowiązana jest zachować hasło do Konta w tajemnicy i zabezpieczyć je przed ujawnieniem. Użytkowniczka jest zobowiązana niezwłocznie poinformować Usługodawcę, jeśli dane dostępowe do Konta zostały przejęte przez osoby trzecie i wyjaśnić okoliczności ich przejęcia.
 9. Konto prowadzone jest na rzecz Użytkowniczki przez czas nieokreślony. Użytkowniczka może w każdym czasie żądać zaprzestania prowadzenia dla niego Konta poprzez wysłanie Usługodawcy oświadczenia na adres e-mail: hello@talenti.pl. Użytkowniczka może domagać się zaprzestania prowadzenia Konta także w inny sposób, o ile jej tożsamość jako posiadaczki Konta może zostać właściwie zweryfikowana.
 10. Prawo do usunięcia Konta pozostaje bez wpływu na uprawnienia Użytkowniczki do prawa odstąpienia lub wypowiedzenia umowy przewidzianych przepisami prawa oraz Regulaminem.
 11. Rozwiązanie umowy na prowadzenie Konta będzie skuteczne od chwili jego dokonania (na przyszłość).
 12. Użytkowniczka zobowiązana jest do powstrzymania się od jakichkolwiek działań o charakterze bezprawnym, a w szczególności od:
  1. korzystania z Serwisu w celu sprzecznym z prawem, Regulaminem, dobrymi obyczajami lub powszechnie przyjętymi zasadami korzystania z sieci Internet,
  1. korzystania z Serwisu w sposób naruszający prawa Usługodawcy, innych Użytkowników lub osób trzecich, w szczególności poprzez podawanie nieprawdziwych, nieaktualnych bądź cudzych danych, podszywanie się pod inne podmioty lub nadużycie posiadanych uprawnień,
  1. dostarczania danych, korzystania z narzędzi powodujących destabilizację systemów informatycznych lub nieuprawnione modyfikowanie danych zawartych w Serwisie,
  1. wykorzystywania Treści, a także innych praw własności intelektualnej bez wyraźnej, pisemnej zgody Usługodawcy,
  1. agregowania i przetwarzania danych oraz innych informacji dostępnych w Serwisie w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim w ramach innych serwisów internetowych jak i poza internetem.
  1. dystrybucji, powielania, kopiowania, strumieniowania oraz w innej formie udostępniania Treści znajdujących się w Serwisie zarówno osobom trzecim, jak i innym podmiotom,
  1. zamieszczanie w Serwisie, załączanych dokumentach, zgłoszeniach treści obraźliwych, czy informacji handlowych,
  1. załączanie do dokumentów aplikacyjnych plików szkodliwych, zawierających złośliwe oprogramowania oraz treści niezgodne z profilem działalności Talenti.pl, mogące wywołać uszkodzenie komputerów odbiorców, innych urządzeń,
 13. W przypadku naruszenia postanowień określonych w punkcie 12 powyżej Usługodawca uprawniony jest do rozwiązania umowy o świadczenia Usług w trybie natychmiastowym, w tym do zablokowania bądź usunięcia Konta z Serwisu.
 14. Usługodawca nie ponosi wobec Użytkowniczki naruszającej Regulamin odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usług, w tym na skutek usunięcia Konta, jak również za szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Użytkowniczkę w sposób sprzeczny z Regulaminem i przepisami prawa.

§ 5. Usługi

 1. Usługi świadczone na rzecz Użytkowniczek są bezpłatne.
 2. Usługa Konta. Z chwilą założenia Konta Użytkowniczka uzyskuje dostęp do funkcjonalności Konta o których mowa w ust. 3. Użytkowniczka ma prawo w każdym czasie modyfikować treść informacji udostępnionych na swój temat.
 3. Użytkowniczka w ramach posiadanego Konta może korzystać z funkcjonalności:
  1. Zgłoszenie swojej kandydatury za pomocą formularza rekrutacyjnego Twoja Ścieżka Kariery – Użytkowniczka wypełnia elektroniczny formularz pozwalający na przedstawienie przez Usługodawcę ofert pracy najbardziej dopasowanych do zgłoszonego profilu zawodowego. W zgłoszeniu Użytkowniczka oprócz odpowiedzi na pytania, może zamieścić zdjęcie, dodać dokumenty aplikacyjne. Dane zawarte w formularzu rekrutacyjnym wraz z dokumentami aplikacyjnymi będą przez Usługodawcę weryfikowane celem przedstawienia Użytkowniczce oferty pracy z posiadanej przez Usługodawcę bazy Pracodawców.
  1. Rekomendowanie oferty pracy – Usługodawca informuje o ofertach pracy zamieszczonych na Koncie Użytkowniczki, dopasowanych do preferencji i zainteresowań Użytkowniczki wskazanych w formularzu zgłoszeniowym Twoja Ścieżka Kariery. Oferty pracy Usługodawca przedstawia Użytkowniczce na podstawie informacji wskazanych w formularzu rekrutacyjnym. O zamieszczonej w Koncie ofercie pracy Usługodawca powiadamia Użytkowniczkę wysyłając wiadomość na adres e-mail podany przez Użytkowniczkę podczas Rejestracji. Usługodawca celem przedstawienia dopasowanych ofert pracy może dokonywać automatycznego profilowania.
  1. Aplikowanie na oferty pracy –      Użytkowniczka może skorzystać z ofert przedstawionych przez Usługodawcę. Użytkowniczka otrzymuje na podany podczas Rejestracji adres e-mail informacje o oczekiwaniu w Serwisie na nią oferty pracy. W przypadku chęci aplikowania na przedstawioną Użytkowniczce ofertę pracy, Użytkowniczka informuje Usługobiorcę na podane w wiadomości e-mail dane kontaktowe, poprzez kliknięcie Aplikuj na ofertę pracy
  1. Historia ofert pracy – Użytkowniczka ma możliwość wglądu w oferty pracy na które aplikowała
  1. Dostarczanie materiałów edukacyjnych – dostęp do materiałów edukacyjnych, porad etc. dotyczących poszukiwania pracy.

§ 6. Ochrona danych osobowych

 1. Usługodawca jest administratorem danych osobowych wszystkich użytkowników odwiedzających Serwis oraz korzystających z Usług Serwisu.
 2. Użytkowniczka podaje dane osobowe w sposób dobrowolny, jednakże odmowa ich podania może uniemożliwić Użytkowniczce realizację Usług w należyty sposób.
 3. Użytkowniczka nie powinna przekazywać Usługodawcy danych osobowych osób trzecich.
 4. Wszystkie informacje na temat przetwarzania przez Usługodawcę danych osobowych oraz stosowania plików cookie zawarte są w Polityce prywatności.

§ 7. Reklamacje

 1. Użytkowniczka ma prawo wnieść reklamację w związku ze świadczonymi przez Usługodawcę Usługami.
 2. Reklamację można wnieść za pośrednictwem:
 1. poczty elektronicznej, tj. na adres hello@talenti.pl
 2. poczty tradycyjnej na adres: ul. Zamknięta 10 lok 1.5, 30-554 Kraków
 3. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Użytkowniczki, adres e-mail, opis na czym polegały nieprawidłowości w Usłudze drogą elektroniczną i jakie są oczekiwania wobec rozstrzygnięcia reklamacji.
 4. Reklamację Usługodawca rozpatruje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

§ 8. Odpowiedzialność

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z zakłóceń w pracy łączy internetowych, przerw technicznych o którym mowa w § 3 Regulaminu.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Użytkowniczkę oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Użytkowniczkę.
 3. Użytkowniczka oświadcza, że jest jej wiadome, że działania prowadzone w ramach świadczonych Usług nie gwarantują jej znalezienia pracy, czy osiągnięcia określonych korzyści gospodarczych i Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za tego rodzaju okoliczności.
 4. Użytkowniczka ponosi pełną odpowiedzialność za wady i błędy przekazanych materiałów informacji, które zostaną wykorzystane przez Usługodawcę w związku ze świadczeniem Usług.

§ 9. Postanowienia końcowe

 1. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
 2. Usługodawca może zmienić Regulamin w następujących przypadkach:
  1. zmiany przepisów prawa, decyzji lub wytycznych organów państwowych lub orzecznictwa sądów mających bezpośredni wpływ na kształtowanie praw i obowiązków Użytkowniczek, lub  Usługodawcy;
  1. zmiany działania bądź architektury systemów teleinformatycznych Usługodawcy, w szczególności zmiany funkcjonalności bądź zakresu świadczenia Usług;
  1. z uwagi na względy bezpieczeństwa danych oraz w celu zapobiegania nadużyciom lub naruszeniu praw bądź uzasadnionego interesu Usługodawcy;
  1. zmian redakcyjnych, mających na celu lepsze rozumienie treści Regulaminu.
 3. O zmianie Regulaminu Usługodawca powiadomi Użytkowniczki nie później niż 14 dni przed proponowaną datą wejścia w życie zmian poprzez przesłanie na adres e-mail Użytkowniczki powiadomienia o zmianie Regulaminu wraz z załączonym zaktualizowanym Regulaminem zamieszczonym w treści przesłanej do Użytkowniczki wiadomości e-mail.
 4. Aktualny Regulamin jest publikowany w Serwisie.
 5. W zakresie zagadnień nie ujętych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 6. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z Umowy sprzedaży jest sąd powszechny zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

Polityka prywatności Talenti